Meny

Säljarvillkor för W.A. Bolin Smyckeauktioner

1. W.A. Bolin AB (”Bolins”) åtagande samt uppdragets omfattning

Bolins auktioner består av Bolin Fine Jewellery, fördelad på den ordinarie slagauktionen och den tysta auktionen, samt av Bolin Online, en separat web-auktion som endast publiceras på internet.

Bolins åtar sig att såsom kommissionär i eget namn försälja av inlämnaren inlämnade föremål på auktion på nedan angivna villkor. Inlämnaren ansvarar för att inlämnade föremål är begagnade eller säljs i andra hand. Försäljningsuppdraget omfattar även så kallad efterförsäljning (se nedan punkt 9). Vissa föremål säljs genom så kallad Tyst auktion (se nedan punkt 7) alternativt på Bolin Online (se nedan under 7 b). Bolins villkor för köpare innehåller bestämmelser om hur anbud avges och hur auktionsförfarandet bedrivs (se nedan punkt 13.1).

2. Inlämning, undersökning, bedömning och återkallelse

2.1. Inlämnaren svarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Bolins för försäljning. Om inlämnaren lämnar in föremål för annans räkning, är inlämnaren skyldig att informera Bolins och skriftligen kunna styrka sin behörighet att sälja föremålet samt att uppbära försäljningslikviden.

2.2. Inlämnaren är skyldig att informera om fel, brister eller andra omständigheter eller annan information som kan ha väsentlig betydelse för Bolins, budgivare på föremålet eller för köparen av auktionsföremålet.

2.3. Mottagna föremål bedöms preliminärt vid inlämnandet. Inför katalogiseringen görs en noggrannare undersökning av föremålen. Beslutar Bolins därefter att ej medta ett föremål, skall detta meddelas säljaren utan dröjsmål.

2.4. Bolin Fine Jewellery. Bolins förbehåller sig rätten att avgöra vilka föremål som skall säljas på ordinarie slag- respektive tyst auktion.

2.5. Bolins förbehåller sig rätten att, ensidigt och utan rätt till ersättning för säljaren, även efter katalogens tryckning, frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer i fråga om äganderätten till föremålet, äkthet av hela eller delar av föremålet eller andra omständigheter som Bolins anser vara väsentliga vid försäljning av föremål på Bolins auktioner.

2.6. Om inlämnaren önskar återkalla ett försäljningsuppdrag enligt tecknat försäljningsavtal skall detta ske skriftligen. Bolins äger vid återkallelse av uppdraget efter sista inlämningsdag, ta ut kostnader för hantering, värdering, expertbedömning med mera med ett belopp motsvarande 6 % av utropspriset dock lägst 500 kr per föremål. Kostnader för överenskomna reparationer tillkommer. Sker återkallelse av försäljningsuppdrag sedan tryckning påbörjats av auktionskatalogen, skall inlämnaren ersätta Bolins för full försäljningsprovision plus moms, beräknat på utropspriset (se nedan punkt 3.1) samt eventuella bild- och hanteringskostnader och dylikt. Återkallelse av försäljningsuppdraget får ej ske sedan visning av auktionsföremålen påbörjats.

3. Katalogens uppgifter och utropspris

3.1. Bolins förbehåller sig full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremålen i katalogen, på internet, i annonser eller i andra sammanhang skall beskrivas, fotograferas eller på annat sätt presenteras. Bolins bestämmer även vilket utropspris ett föremål skall ha. (Beträffande avtalat bevakningspris se nedan punkt 6).

 

3.2. Alla fotografier av auktionsföremål är Bolins egendom och Bolins äger rätt att, utan skyldighet att utge ersättning till inlämnaren, använda fotografierna till annonser, på internet eller till annat ändamål som ej behöver vara anknutet till en auktionsförsäljning.

4. Förvaring, försäkring och hantering

4.1. Bolins ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

4.2. Bolins håller mottagna föremål försäkrade avseende skada eller förlust i samband med rån, stöld, snatteri, inbrott, skadegörelse, brand eller vattenskada i den utsträckning de inte täcks av säljarens egna försäkringar. Bolins ansvar för skada är begränsat till åsatt utropspris med avdrag för provision om ej annat särskilt avtalats. För föremål som klubbats vid auktion ansvarar Bolins upp till klubbat belopp med avdrag för provision, bild- och hanteringskostnader och dylikt. Bolins ersättning är begränsad till vad som ovan angivits.

4.3. För skada eller slitage som uppkommit vid hantering, undersökning eller visning av föremål, är Bolins ansvarigt endast om föremålet utsatts för onormal behandling och skada därvid uppkommit genom Bolins vållande.

5. Avgifter för försäljning

5.1. Bolins uttar av säljaren en provision om 12 % plus moms (totalt 15 %) på det klubbade priset. Moms uttas endast på provisionen.

5.2. Bolins uttar för försäkringsskydd enligt punkt 4.2 ovan en försäkringsavgift om 1,25 % inkl moms av åsatt utropspris om ej annat särskilt avtalats.

5.3. Samtliga föremål på Bolin Fine Jewellery presenteras med bild i auktionskatalogen på internet. En avgift om 375 kr uttas för katalogproduktion och hantering av varje föremål som utbjuds på Bolin Fine Jewellery. Vid speciella presentationer av föremål uttas efter överenskommelse en avgift om 500-750 kr per föremål. Föremål på Bolin Online presenteras med bild på internet för vilken en avgift uttas om 250 kr per föremål. Samtliga avgifter är inklusive moms.

6. Bevakningsuppdrag

6.1. Bolins erbjuder att kostnadsfritt för inlämnarens räkning bevaka att inlämnat föremål inte säljs under överenskommet bevakningspris. Bevakningspriset avtalas skriftligen i försäljningsavtalet, om inte annat särskilt bestämts.

6.2. Bevakningsuppdrag som överstiger utropspris godtas ej.

7. Tyst auktion

Vid Bolin Fine Jewellery säljs särskilt utvalda föremål vid så kallade ”Tyst auktion”. Föremålen vid Tyst auktion ropas inte ut i auktionssalen vid slagauktion, utan säljs endast genom bud via internet eller skriftligt bud inlämnat till Bolins (se köparvillkor punkt 2). Säljarvillkoren för den Tysta auktionen är om inte annat särskilt anges i tillämpliga delar desamma som för den ordinarie slagauktionen.

8. Bolin Online

Bolin Online är en separat ständigt pågående web-auktion, där föremålen läggs ut under viss tid på Bolins hemsida. Föremålen publiceras endast på internet. Om publicering ej lett till försäljning, publiceras föremålet ytterligare en gång om ej annat överenskommits (omförsäljning). Bolin Online har ingen efterförsäljning. Övriga bestämmelser i de allmänna villkoren gäller även Bolin Online i tillämpliga delar.

9. Redogörelse, redovisning och betalning

9.1. Inlämnaren kan få information om auktionsresultat på www.bolin.se eller genom att kontakta Bolins kundservice. Bolins sänder även ut en specifik avräkning efter auktionen.

9.2. Redovisning och betalning för försålda föremål sker till säljaren första vardagen som följer 30 dagar räknat från auktionsdagen, dock tidigast 7 arbetsdagar efter det att köparen erlagt full betalning för föremålet, samt under förutsättning att reklamation inte skett. Vid försäljning via Bolin Online sker redovisning och betalning efter cirka 14 dagar räknat från auktionsdagen.

9.3. Har köpare inte erlagt full betalning inom 30 arbetsdagar efter auktionens slut skall Bolins meddela inlämnaren detta för att erhålla besked om vilka åtgärder som bör vidtas.

9.4. Bolins har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen.

10. Ej sålda (återropade) föremål samt efterförsäljning

10.1. Bolins försäljningsuppdrag omfattar även försäljning av föremål som återropats om inte annat särskilt avtalats. Dessa föremål utbjuds till utropspris plus provision under cirka en veckas tid efter auktionen (efterförsäljning).

10.2. För efterförsäljning gäller samma regler som vid öppen och tyst auktion, i den utsträckning dessa kan vara tillämpliga. Provision plus moms skall betalas på utropspriset.

11. Avhämtning av återropade föremål m m

11.1. Återropade föremål, för vilka omförsäljning ej avtalats, samt inlämnade föremål som Bolins ej tagit med på auktionen, skall inlämnaren avhämta inom 30 dagar från auktionsdagen om inte annat särskilt överenskommits.

11.2. För föremål som inte avhämtats inom angiven tid äger Bolins, om inte annat överenskommes, utta en förvaringsavgift om 500 kr per inlämnat objekt.

11.3. För föremål som inte avhämtats inom 60 dagar från auktionsdagen äger Bolins ta ut ytterligare en avgift om 10 kr per dag och objekt samt omförsälja föremålen för inlämnarens räkning. Vid omförsäljning äger Bolins rätt att utbjuda föremålet utan bevakning till täckande av samtliga fordringar Bolins har mot säljaren. Provision utgår på omförsäljningen. Bolins äger alltså att ur köpeskillingen utta ersättning för provision och kostnader.

11.4. Vad som sagts i närmast föregående punkt gäller även för det fall köparen inte erlagt full betalning inom föreskriven tid och säljaren, efter det att Bolins meddelat detta, inte lämnat besked om vilka åtgärder som skall vidtas.

12. Tidpunkt för auktionen

Bolins äger rätt att ändra utsatt tid för auktionen när Bolins anser det av omständigheterna vara påkallat. Bolins har gentemot inlämnaren inget ansvar för förlust eller skada till följd av detta.

13. Ansvar för fel

13.1. Inlämnaren är införstådd med de köparvillkor Bolins tillämpar vid försäljning av inlämnade föremål. Köparvillkoren finns på internet, i katalogen och kan erhållas hos Bolins. Om Bolins blir ansvarigt gentemot köparen för fel i sålda föremål har Bolins rätt att kräva motsvarande ersättning av inlämnaren.

13.2. Bolins reserverar sig för eventuella fel vid telefonsvar eller i utsänd avräkning, såsom exempelvis felaktig uppgift om huruvida ett föremål har blivit sålt eller storleken av det klubbade priset, och frånsäger sig ansvar för förlust, kostnader eller annan direkt eller indirekt skada som orsakats säljaren på grund av sådant fel. Sådana eventuellt uppkomna felsägningar eller felskrivningar kommer att korrigeras i slutredovisningen.

14. Force Majeure och ansvarsbegränsning

Bolins ansvarar inte för förlust som åsamkas inlämnaren på grund av inställd auktion eller fördröjd utbetalning av auktionslikviden som beror på omständigheter som anges nedan i denna paragraf. Bolins är även befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan i denna paragraf och om omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid. Som befriande omständighet skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Skada som uppkommer i annat fall ersätts endast av Bolins om skadan orsakats av att Bolins förfarit oaktsamt. Bolins skall inte vara skyldigt att till inlämnaren utge ersättning för direkt eller indirekt skada som inte hade kunnat förutses av Bolins. Om Bolins fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger inlämnaren utan ersättning skriftligen häva avtalet.

15. Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (1998:204) och lagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Bolins informerar härmed om dess behandling av personuppgifter och ändamålet för denna behandling samt upplyser om de rättigheter som föreskrivs i personuppgiftslagen. De personuppgifter som lämnas av köpare eller säljare i samband med administrationen av ett uppdrag till Bolins eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande med Bolins, behandlas för att fullgöra de med auktionsverksamheten förknippade skyldigheter som uppstår samt övriga lagstadgade förpliktelser. Kompletteringar av befintliga personuppgifter kan komma att ske genom inhämtning av uppgifter från andra register. Personuppgifterna kan komma att nyttjas för kund- och marknadsanalyser samt för marknadsföring och statistikändamål. Den som vill ha information om behandlade personuppgifter eller inte vill att de av Bolins behandlade personuppgifterna skall användas för direkt marknadsföring eller vill begära rättelse av personuppgift kan skicka en skriftlig begäran härom till Bolins.

16. Tvist

Eventuell tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

Dessa villkor gäller fr o m 2014-09-01