Meny

Villkor köpare

1.     Allmänt

W A Bolin AB:s (”Bolins”) auktioner består av Bolin Fine Jewellery, fördelad på den ordinarie slagauktionen och den Tysta auktionen, samt av Bolin Online, en separat web-auktion som endast publiceras på internet.

För att kunna lägga bud vid Bolins auktioner behöver man ha ett registrerat konto med kundnummer hos Bolins. I samband med registreringen görs rutinmässigt en kreditkontroll (se vidare nedan under budgivning punkt 3).

2. Katalogen och föremålens skick

Samtliga föremål säljs i befintligt skick; se nedan under punkten 9, ansvar och reklamation.

Föremålen är beskrivna och återgivna i ”katalogen”, som finns i tryckt form samt på Bolins hemsida www.bolin.se. För Bolin Online finns publicerade föremål uteslutande på internet. Katalogens uppgifter är utformade med största möjliga omsorg. Ändå kan främst av praktiska orsaker, beskrivningarna inte bli uttömmande. Katalogbilderna är avsedda att identifiera föremålen samt att ge en uppfattning om hur de ser ut, men kan inte användas för att avgöra föremålens skick. Samtliga föremål säljs och ska betalas i svenska kronor. Angivna belopp i Euro eller annan valuta är endast ungefärliga och ska endast ses som en service för att underlätta prisuppfattningen.

Observera eventuella rättelser och ändringar av uppgifter i katalogen. Dessa anges i föremålstexten på hemsidans katalog, skriftligen vid visningen genom anslag eller muntligen av auktionsförrättaren vid den ordinarie slagauktionen. I dessa villkor avses med ”hemsidan” www.bolin.se.

3. Budgivning

3.1. Budgivning i auktionssalen (Bolin Fine Jewellery, ordinarie slagauktion)

Budgivning i auktionssalen sker genom att köparen tydligt markerar sitt bud genom rop eller tecken och en i förväg utkvitterad auktionsspade. Auktionsspaden som har ett nummer (inropsnummer) erhålles genom registrering i auktionslokalen med en undertecknad blankett samt med personuppgifter, auktionsnummer och registrerat konto med kundnummer. Finns ej kundnummer, görs samtidigt en ansökan om konto med kundnummer vid spadregistreringen. Ansökan om auktionsspade kan göras i förväg innan auktionsdagen. Vid ansökan om konto med kundnummer och auktionsspade gör Bolins rutinmässigt en kreditprövning.

För att erhålla auktionsspade skall köparen identifiera sig med giltig legitimation.   Bolins kan utan angivande av särskilda skäl besluta att ej lämna ut auktionsspade eller att sätta beloppsgräns.

Auktionsförrättaren har rätt att fastställa med vilket belopp höjning av föregående bud skall ske för att nytt bud skall anses föreligga. Vid lika bud avgör auktionsförrättaren vilket som skall ges företräde till köp liksom hur budgivningen skall återupptas då osäkerhet råder om sista bud.

Vid klubbslag har den som avgivit det högsta budet personligen ingått ett bindande köp, även om inrop skett för annan persons räkning och skall då uppvisa sin auktionsspade för registrering av köpet på auktionsspadens nummer (inropsnummer). Kund som registrerats på och erhållit en auktionsspade, ansvarar personligen för samtliga köp som görs och registreras på auktionsspaden, även om köp gjorts av annan person och oberoende om detta skett med eller utan medgivande från den som registrerats på auktionsspaden.

Utkvitterad auktionsspade skall återlämnas till Bolins efter avslutad auktion eller i samband med utlösen av inropat föremål.

3.2. Inropsuppdrag

Bolins åtar sig kostnadsfritt att utföra inropsuppdrag. Inropsuppdrag kan avges via Bolins hemsida eller genom att lämna in ett skriftligt inropsuppdrag i butiken. Inropsuppdrag sker med angivande av kundnummer, nödvändiga personuppgifter, de katalognummer uppdraget avser samt högsta bud. Finns inte kundnummer görs automatiskt med inropsuppdraget en ansökan om konto med kundnummer. Vid ansökan görs rutinmässigt en kreditkontroll. Bolins behandlar uppdragen och personuppgifterna konfidentiellt (se vidare nedan under punkt 10.) och bjuder för uppdragsgivarens räkning till lägsta möjliga bud dock högst till det bud som angetts i inropsuppdraget. Angående budgivning se punkt 3.1.

Vid inlämnande av skriftligt inropsuppdrag skall köparen identifiera sig med giltig legitimation. Skickas uppdraget till Bolins skall kopia på legitimation bifogas.

Alternativa bud kan avse två katalognummer vid den ordinarie slagauktionen. Alternativa bud kan ej avges vid den tysta auktionen.

Vid lika bud blir den köpare vars bud först mottagits av Bolins. Inropsuppdrag skall vara Bolins tillhanda senast sista visningsdagen. Återkallande eller ändring av inropsuppdraget skall ske skriftligen och vara Bolins tillhanda senast inom samma tid som gäller för lämnande av inropsuppdrag. På den tysta auktionen, se punkten 3.5, kan lämnat bud inte sänkas eller återkallas.

Uppdragsgivaren ansvarar för köp som kommer till stånd med ett felaktigt eller otydligt inropsuppdrag som grund. Bolins ansvar inte för att uppdrag ej har utförts eller ändring eller återkallande av uppdrag inte registrerats.

3.3. Telefonbud (Bolin Fine Jewellery, ordinarie slagauktion)

Bolins erbjuder i mån av kapacitet möjlighet att delta i budgivning per telefon. Registrering för telefonbud skall ske skriftligen till Bolins senast kl 12.00 dagen före auktionen, med angivande av personuppgifter, kundnummer, de katalognummer budgivningen skall avse samt vilka telefonnummer (minst två alternativa telefonnummer) budgivaren kan nås på vid tiden för budgivningen. Vid registrering skall köparen identifiera sig med giltig legitimation. Finns ej registrerat konto med kundnummer, skapas det i samband med ansökan om telefonbud. Vid ansökan görs rutinmässigt en kreditkontroll.

Denna service är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bolins, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare.

Budgivaren förbinder sig att bjuda upp till och med utropspriset på de föremål som budgivaren angett i sin ansökan.

Telefonbud är bindande tills ett annat högre bud avgivits. Budgivaren är ansvarig för köp som kommer till stånd på grund av otydligt eller felaktigt telefonbud.

Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bolins kan ej hållas ansvarigt om budgivning, oavsett orsak, inte kommer till stånd.

3.4. Budgivning i realtid via hemsidan (Bolin Fine Jewellery, ordinarie slagauktion)

Budgivning i realtid via Bolins hemsida kan göras efter godkänd särskild ansökan om att delta med realtidsbud. Bud i realtid är bindande tills annat högre bud avgivits. Budgivaren är ansvarig för bud som avgivits med budgivarens inloggningsuppgifter, även om bud skulle ha avgivits av annan, av misstag eller oavsiktligt tillkommit av annan omständighet. Budgivning sker på den inloggade budgivarens egen risk och Bolins ansvarar inte för tekniska störningar, avbrott eller annat som kan förhindra eller störa budgivningen, så att exempelvis ett köp inte kommer till stånd.

3.5. Budgivning vid Tyst auktion

Budgivning vid Tyst auktion sker genom bud via internet eller skriftligt bud inlämnat till Bolins. Detta utförs i princip på samma sätt som vid avgivande av inropsuppdrag (se 3.2.) dock med några skillnader; Vid Tyst auktion kan avlagt bud inte återkallas, alternativa bud inte kan avges samt ej heller telefonbud avges.

Den som avgivit det högsta budet blir köpare av föremålet under förutsättning att budet lägst uppgår till det av Bolins och säljaren överenskomna bevakningspriset. Slutpriset överstiger dock inte närmast lägre bud med mer än ett budgivningsintervall (systemet anger nästa intervall som oftast motsvarar ca 10% av det föreliggande). För det fall inga andra bud överstiger bevakningspriset gäller detta även som slutpris. Slutpris kan därmed bli lägre än avgivet bud. Observera att vid lika bud blir den köpare, vars bud först mottagits av Bolins med undantag för att internetbud har förtur framför skriftliga bud på föremål vid Tyst auktion och Bolin Online.

Högsta gällande bud finns angivet på hemsidan vid respektive föremål som ingår i den tysta auktionen. Budgivning på den Tysta auktionen kan ske till och med kl. 17.00 på auktionsdagen.

Inropsuppdrag till den tysta auktionen kan även lämnas i auktionslokalen under auktionsdagen i samband med den ordinarie slagauktionen.

3.6. Budgivning vid Bolin Online

Budgivning vid Bolin Online sker genom bud via internet efter att lösenord har erhållits. Budgivning sker i princip på samma sätt som avgivande av inropsuppdrag ( se 3.2.) dock med skillnad att; Liksom vid Tyst auktion kan avlagt bud inte återkallas, alternativa bud kan inte avges samt ej heller telefonbud avges.

4. Tyst auktion

Vid Bolin Fine Jewellery säljs särskilt utvalda föremål vid så kallade ”Tyst auktion”. Föremålen vid Tyst auktion ropas inte ut i auktionssalen vid slagauktion, utan säljs endast genom bud via internet eller skriftligt bud inlämnat till Bolins (se ovan under punkt 3.4). Dessa föremål finns förtecknade i katalogen med katalognummer 1001 och högre, och visas tillsammans med övriga auktionsföremål. Silverföremål ingår i regel i den tysta auktionen och är numrerade med katalognummer 1501 och högre. Köparvillkoren för den Tysta auktionen är, om inte annat särskilt anges, i tillämpliga delar desamma som för den ordinarie slagauktionen. Budgivning sker enligt 3.4.

5. Bolin Online

Bolin Online är en separat ständigt pågående web-auktion, där föremålen läggs ut under viss tid på Bolins hemsida. Föremålen publiceras endast på internet. Bolin Online har ingen efterauktion. Köparvillkoren för Bolin Online är, om inte annat särskilt anges, i tillämpliga delar desamma som för den Tysta auktionen. Budgivning sker enligt 3.2.

6. Inropsprovision

Utöver klubbat pris har köparen att erlägga 18 % provision på det klubbade priset. Moms utgår på provision med 25 %, vilket medför att det sammanlagda pålägget på klubbat pris uppgår till 22,5 %. Observera att moms endast utgår på provisionen.

7. Droit de suite

Enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt EG-direktiv 2001/84/EG tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk och vissa brukskonstverk. Avgiften är 5 % av det klubbade priset och går till upphovsmannen eller dennes arvingar. Det upphovsrättsliga skyddet gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Verk som omfattas av denna bestämmelse är i katalogen märkta med (dds) efter katalognumret.

För föremål där försäljningspriset inte uppgår till 5 % av gällande prisbasbelopp och brukskonstverk som tillverkats i flera identiska exemplar är avgiften undantagen.

8. Betalning och avhämtning

Betalning och avhämtning av föremål inropade på Bolin Fine Jewellery sker från och med kl. 12.00 dagen efter auktionen i Bolins butik och gäller även föremål köpta på Tyst auktion.

Som betalning accepteras postväxel, svenska bankkort eller överföring till Bolins bankkonto eller bankgiro. Vid överföring skall bevis på transaktionen uppvisas av köparen. Vid betalning med kreditkort tillkommer i förekommande fall kortföretagets avgifter. Kontanter och personliga checkar accepteras ej.

Betalning skall ske i svenska kronor med angivande av namn, kundnummer och vilka föremål betalningen avser. Observera att betalning vid Bolin Fine Jewellery skall ske senast inom 8 dagar, därefter äger Bolins rätt att debitera dröjsmålsränta och hanteringsavgift. Föremålen övergår först i köparens ägo då full betalning erlagts.

Betalning av inropade föremål på Bolin Online ska ske senast inom 5 arbetsdagar från avslutad auktion, därefter äger Bolins rätt att debitera dröjsmålsränta och hanteringsavgift. Föremålen övergår först i köparens ägo då full betalning erlagts.

Löser köpare inte ut föremål inom föreskriven tid äger Bolins rätt att söka omförsäljning för köparens räkning och på köparens risk. Bolins kan även välja att direkt låta driva in fordran, utan försök till omförsäljning. Föremålen förvaras i Bolins butik.

Det åligger köparen själv att ombesörja eventuellt behov av transport. Bolins åtar sig, i möjligaste mån, att på köparens risk och mot ersättning av porto, avgift och andra eventuella kostnader, sända inropade föremål eller anvisa transportör. Bolins tar inget ansvar för hur föremålet transporteras när det överlämnats till post, budfirma, transportör eller liknande. Köpare ansvar själv för de fall ett föremål som sänds utanför Sverige kan bli föremål för skatter, avgifter, tull eller liknande, likaså i vilken utsträckning det kan vara föremål för exporttillstånd (se nedan punkt 13.)

9. Ansvar och reklamation m.m.

Samtliga föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med beskrivningen i katalogen. Köpare ansvarar att genom undersökning själv förvissa sig om föremålens skick och beskaffenhet vid Bolins visningar före auktionen. Uppgift i katalogen, angående exempelvis upphovsman, ålder, äkthet, proveniens eller skick, är endast till för att fungera som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Bolins fritar sig från ansvar för eventuella dolda fel eller brister. Avbildning i katalog och hemsidans katalog sker endast i identifieringssyfte. Bolins ansvarar ej för naturligt slitage eller andra skador eller defekter som till exempel; hack, repor, bucklor, lagningar, smärre deformeringar och dylikt eller sådana fel eller brister som inte framgår av bilden. Bolins friskriver sig från och ansvarar ej för att beskrivningar av föremål i katalogen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Bolins ansvarar för felaktig uppgift i katalog endast om dessa lämnats av grov oaktsamhet.

Armbandsur och urverk säljs uteslutande som smycken eller prydnadsföremål och Bolins tar inget ansvar för i vilken utsträckning urverken fungerar som tidsmätare.

Vill köpare göra gällande att föremål ej överensstämmer med angiven beskrivning eller ifrågasätta föremålens skick eller äkthet, skall detta meddelas (reklameras) till Bolins snarast och senast inom 10 dagar från auktionsdagen. Bolins skall äga rätt att avhjälpa ett eventuellt fel och köparen skall endast äga rätt att häva köpet om felet är väsentligt och ej kan avhjälpas eller kompenseras med prisreduktion.

Bolins ansvar gentemot köparen är begränsat till prisreduktion eller, efter hävning, till att återbetala vad köparen erlagt för föremålet mot att detta, i oförändrat skick, återlämnas till Bolins. Bolins ansvar omfattar inte direkt eller indirekt skada som kan drabba köparen.

Bolins ansvarar inte för direkt eller indirekt skada eller olägenhet som kan drabba registrerad kund via hemsida eller annan användare av hemsidan som beror på driftsavbrott eller andra störningar i tele-, dator- eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning, datasystem, mjukvaror eller fel eller bristande kompatibilitet mellan datorer eller annan orsak utanför Bolins kontroll.

Bolins har inte något ansvar för fel eller skada som hänför sig till att kundnummer eller lösenord utan behörighet eller felaktigt brukas av annan än den registrerade kunden.

Köpare ansvarar själv för att eventuellt exporttillstånd (se vidare nedan under punkt 13.)

Se även punkten 11 Force majeure och ansvarsbegränsning.

10. Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter regleras av personuppgiftslagen (1998:204) och lagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Bolins informerar härmed om behandlingen av personuppgifter och ändamålet för denna behandling samt upplyser om de rättigheter som föreskrivs i personuppgiftslagen.

De personuppgifter som lämnas av köpare eller säljare i samband med administrationen av ett uppdrag till Bolins eller i övrigt inom ramen för ett avtalsförhållande med Bolins, behandlas för att fullgöra de med auktionsverksamheten förknippade skyldigheter som uppstår samt övriga lagstadgade förpliktelser. Kompletteringar av befintliga personuppgifter kan komma att ske genom inhämtning av uppgifter från andra register.

Den som vill ha information om behandlade personuppgifter eller inte vill att de av Bolins behandlade personuppgifterna skall användas för direkt marknadsföring eller vill begära rättelse av personuppgift kan skicka en skriftlig begäran härom till Bolins.

11. Force majeure och ansvarsbegränsning

Bolins ansvarar inte för förlust som åsamkas köparen på grund av inställd auktion som beror på nedan angivna omständigheter.

Bolins är även befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och om omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid. Som befriande omständighet (force majeure) skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, översvämning eller vattenskada, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter.

Skada som uppkommer i annat fall ersätts endast av Bolins om skadan orsakats av att Bolins förfarit grovt oaktsamt. Bolins skall inte vara skyldigt att till köparen utge ersättning för direkt skada som inte hade kunnat förutses av Bolins. Bolins är inte i något fall skyldigt att utge ersättning för indirekt skada.

Bolins ansvarar ej för skada till följd av obehörigt dataintrång från tredje man (hackers) i Bolins hemsida eller hos registrerad internetkund eller annan.

Om Bolins fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av force majeure äger köparen utan ersättning skriftligen häva avtalet.

Angående ansvar, reklamation m.m. se vidare under punkt 9.

12. Tvist

Eventuell tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

13. Exporttillstånd

Enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. kan tillstånd krävas för utförsel från Sverige av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För utförsel till länder utanför EU kan det även krävas särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kultutföremål. Den som för ut kulturföremål från Sverige ansvarar själv för att tillstånd söks och erhålls. Tillstånd söks hos Riksantikvarieämbetet. För mer information se www.raa.se

 

 Dessa villkor gäller från 2014-10-15.

 

 

Kontaktinformation

W.A. Bolin Sturegatan 6 114 35 STOCKHOLM

Postadress: Box 55677  102 15 STOCKHOLM

Telefon: 08-545 077 70

E-mail: info@bolin.se Hemsida: www.bolin.se